Thanksgiving Recess

Thanksgiving
Thanksgiving Recess
November 26 & 27, 2020
NO SCHOOL
School resumes on
Monday, November 30, 2020
ENJOY! Stay safe!